Pregled stanja u sektorima

”Ostvaren je mali napredak u usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti poljoprivrede i politike ruralnog razvoja.

U Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojena državna strategija ruralnog razvoja, kao ni državni zakon o vinu.  Strateški plan harmonizacije poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH 2008-2011 nije realizovan.

Strategija ruralnog razvoja i akcioni plan Republike Srpske, te Plan harmonizacije poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja FBiH moraju se uskladiti sa državnim okvirom.  Administrativni kapaciteti i kanali za koordinaciju na državnom i entitetskom nivou i dalje su slabi. Koordinacija politika i aktivnosti u oblasti ruralnog razvoja, uključujući i mjere podrške su nedovoljni. Pročitaj više

”Mali napredak je postignut u oblasti politike zapošljavanja. Republika Srpska je usvojila Akcioni plan zapošljavanja za 2012. FBiH je usvojila program rada Službe za zapošljavanje za 2012. Brčko distrikt nije usvojio strategiju zapošljavanja. Ni entiteti ni Brčko distrikt nisu ispunili obavezu usvajanja operativnih planova za provedbu državne strategije zapošljavanja 2010-2014. Pročitaj više

”Ostvaren je mali napredak u pogledu unutrašnjeg tržišta energije. U Federaciji je izrađen Nacrt zakona o električnoj energiji i potrebno ga je usvojiti. Postojeći zakoni na svim nivoima nisu u potpunosti usklađeni sa acquis-em i ne omogućavaju efikasan razvoj konkurentnog veleprodajnog tržišta. Ostaju da se riješe pitanja tenderskih postupaka i transparentnosti. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.