Energija i okoliš jedna su od najvažnijih razvojnih mogućnosti BiH

energetika11Nedavno se u Sarajevu desila rijetka pojava u bosanskohercegovačkom društvu – nosioci vlasti su saslušali građane, stručnjake u oblasti energije i okoliša, u parlamentarnoj skupštini BiH. Ti isti građani su izabrali političke opcije koje su došle na vlast, no, da li će vlasti sada uvažiti njihove stavove?

35 organizacija civilnog društva, u ime građana BiH, okupilo se u okviru inicijative Građani za Evropu. U proteklih 18 mjeseci odabrani predstavnici, stručnjaci iz energije i okoliša, istražili su stanje u toj oblasti, te konsultovali brojna udruženja, akademike, korisnike usluga, donosioce odluka i ostale. Građani za Evropu su zatim sastavili niz preporuka kojima bi se vlasti trebale posvetiti, kako bi se povećao životni standard prosječnog bosanskohercegovačkog građanina, te kako bi zemlja što brže napredovala prema članstvu u Evropskoj uniji.

Energija i okoliš jedna su od najvažnijih razvojnih mogućnosti BiH, koja kao zemlja ima veliki potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije, te veliki prostor za racionalizaciju potrošnje energije u postojećim sistemima i objektima. Na putu evropskih integracija, BiH je u sektoru energije i okoliša potpisala nekoliko sporazuma i time preuzela veliki broj obaveza čija implementacija kasni. Političke stranke su se na proteklim parlamentarnim izborima obavezale da će ovaj sektor uzeti kao prioritet, te da će aktivno raditi na ispunjavanju preuzetih obaveza.

Ocjena sadašnjeg stanja u ovoj oblasti ukazuje na veoma male pomake, iako postoji veliki broj aktivnosti i projekata na raznim nivoima, te veliki interes donatora i finansijskih institucija za ulaganja u sektor. Kako bi se ostvario veći napredak u sektoru, organizacije civilnog društva preporučuju vlastima, između ostalog, da podstaknu i osnuju agencije za energetsku efikasnost i okoliš na državnom, entitetskom i lokalnom nivou, te da razviju strateške dokumente i akcione planove iz oblasti održive energije i zaštite okoline, oslanjajući se na relevantne dokumente Evropske unije. Od vlasti se takođe očekuje da podrže, pokrenu i ojačaju entitetske fondove za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti, te da obezbijede podršku aktivnostima za održivost energetskog sektora, unapređenje energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije štetnih gasova, te smanjenje zagađenja.

Vlasti su podržale većinu preporuka civilnog društva iznijetih na sesiji inicijative Građani za Evropu o temi „Brže u Evropu kroz reformu sektora energetike i okoliša“, održanoj u Sarajevu, 24. maja tekuće godine. Vlasti su takođe pozdravile nastavak konkretne saradnje sa civilnim sektorom, te prihvatile prijedlog da se ispred ministarstava odredi osoba za kontakt i saradnju sa predstavnicima civilnog društva i da se vrlo brzo može očekivati osnivanje DNA agencije, kao preduslov za implementaciju projekata iz fonda čiste energije, a čime će se povećati broj investicija u ovom sektoru.

Elektroprivrede iz BiH ponudile su civilnom društvu konkretnu saradnju u pripremi analiza i preporuka, a predstavnici civilnih organizacija pozvali su vlasti da izađu sa spiskom prioritetnih potreba i ciljeva ministarstava u ovim sektorima, kako bi se obezbijedila adekvatna podrška civilnog sektora.

Na sesiji u Sarajevu, predstavnici civilnog društva su tražili posvećenost i javno opredjeljenje novoizabranih vladinih dužnosnika za realizaciju obaveza preuzetih u procesu EU pridruživanja, u sektoru energije i okoliša. Nastup stručnjaka civilnog društva odvijao se u sklopu inicijative Građani za Evropu, predvođene od strane Udruženja VESTA Tuzla, pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU u BiH, te uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e, i u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH.

Piše: Lena Bratić, direktorica Centra za energetsku efikasnost, članica tima stručnjaka Inicijative Građani za Europu

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.