Publikacija ”Energija i okoliš u BiH – Preporuke civilnog društva za brži put prema EU”

Dokument pod nazivom „Energija i okoliš u BiH – Preporukecivilnog društva za brži put prema EU” nudi osvrt na istraživanja, javne konsultacije, te razgovore s vlastima, kao i trenutni prikaz situacije u oblasti energije i okoliša u BiH kroz perspektivu široke lepeze ključnih nevladinih učesnika u ovom sektoru. Također pruža konkretne i razrađene preporuke za napredak u ovoj oblasti u kontekstu pridruživanja Europskoj uniji, kao i ostvarene pomake nakon konsultacija sa predstavnicima vlasti.

energija

Ključne preporuke civilnog društva iz sektora energije i okoliša između ostalog pozivaju na:

- Donošenje Zakona o zaštiti okoliša na nivou BiH;

- Izradu smjernica za implementaciju Socijalno akcionog plana za BiH iz 2010 godine;

- Osnivanje DNA agencije koja je uslov za implementaciju CDM projekata;

- Implementacija EU Direktive 2010/31/EC o energetskim karakteristikama zgrada;

- Osnivanje Agencija za energetsku efikasnost na državnom, entitetskom i lokalnom nivou;

- Otvaranje ureda Savjetnika za energetsku efikasnost u lokalnim zajednicama;

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.