Informativna nota o dosadašnjem napretku i daljim planiranim koracima u provođenju preporuka civilnog društva u oblasti „Rad i zapošljavanje“

javna_sesija_rad_i_zaposljavanje_1Inicijativa “Građani za Europu” je okupila više od 40 organizacija civilnog društva, a realizira se pod pokroviteljstvom ureda specijalnog predstavnika Europske Unije u Bosni i Hercegovini. Do sada su inicijativu podržali Kraljevine Švedske i razvoja agencija SIDA a aktivnosti su realizirane u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH. U okviru I i II faze Inicijative „Građani za Europu“ u 2010. i 2011. godini, nakon konsultatacija sa značajnim brojem predstavnika nevladinog sektora, vladinih institucija i privatnog sektora, prepoznati su ključni problemi, sačinjena je analiza i naposljetku definisane preporuke civilnog društva u oblasti „Rad i zapošljavanje“. Preporuke organizacija okupljenih u inicijativi Građani za Europu između ostalog uključuju:

• Ukinuti administraciju zdravstvenog osiguranja preko službi za zapošljavanje

• Reformisati politike zapošljavanja kroz razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca zaposlenja.

• Racionalizirati i konsolidovati službe zapošljavanja u Federaciji BiH.

• Razviti institucionalne strukture za rad i zapošljavanje na državnom nivou

• Harmonizirati zakonske odredbe u oblasti rada i zapošljavanja između entiteta

• Harmonizirati stope doprinosa između entiteta.

Tokom javnih debata u okviru II faze inicijative Građani za Europu, koje su održane tokom maja i jula 2011. godine, donosioci odluka saglasili su sa preporukama i prepoznatim problemima, i izrazili namjere za djelovanje i napredak u identifikovanim oblastima a u cilju daljeg napredovanja ka Europskoj uniji.

U sklopu nastavka aktivnosti inicijative, 29. maja 2012 godine je u Sarajevu održan novi konsultativni sastanak, na kome su uz predstavnike incijative učestvovali i prestanici institucija koje se bave zapošljavanjem, ministarstava rada i parlamentarnih odbora za rad i pitanja socijalnog sektora Predstavničkog doma BiH i Parlamenta FBiH.

U toku rasprave, uočeno je da predstavnici nadležnih institucija i agencija imaju visok stepen saglasnosti oko sljedećih pitanja:

1. Ukidanje administracije zdravstvenog osiguranja preko službi za zapošljavanje

2. Reforma politike zapošljavanja kroz razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca zaposlenja.

3. Racionalizcija i konsolidacija službe zapošljavanja u Federaciji BiH.

Oko pitanja harmonizacije zakonskih odredbi u oblasti rada i zapošljavanja između entiteta i stope doprinosa između entiteta postoji načelna saglasnost, ali je za provođenje ove dvije preporuke potrebno usaglasiti stavove svih učesnika u procesu, te postići i odgovarajuće fiskalne preduslove (usklađivanje doprinosa će najvjerovatnije ići u pravcu snižavanja stopa, te je za nedostajuće prihode potrebno obezbjediti sredstva).

Pitanje razvoja institucionalne strukture za rad i zapošljavanje na državnom nivou je pitanje gdje ne postoji saglasnost svih učesnika u procesu, te je pitanje oko kojega postoje različita shvatanja i predloženi pristupi. Dio institucija se zalaže za uvođenje institucija za rad i zapošljavanje na državnom nivou u punom kapacitetu (Ministarstva za rad i socijalna pitanja BiH, legislative u oblasti rada i zapošljavanja na državnom nivou, te proširivanje ovlasti Agencije za rad i zapošljavanje BiH), dok protivnici ovakvog pristupa smatraju da ovo nije potrebno, te da nije u saglasnosti sa ustavnim uređenjem BiH, kojim je ova oblast u nadležnosti entiteta.

U toku rasprave, svi učesnici su podržali ukidanje administracije zdravstvenog osiguranja preko službi za zapošljavanje. U RS će takvo rješenje biti lakše izvodljivo, jer Zavod za zapošljavanje RS sada ovu oblast samo administrira, dok se sredstva obezbjeđuju iz budžeta, dok bi ova promjena u FBiH zahtjevala i pronalaske alternativnog izvora i/ili načina finansiranja. Prisutni prestavnici nadležnih odbora (BiH i FBiH) su izrazili spremnost, a Predsjednik Parlamentarnog Odbora za rad i socijalnu politiku FBiH, gospođa Borić, je izrazila spremnost da Odbor ovu aktivnost započne u ovoj godini.

Pitanje reforme politike zapošljavanja kroz razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca zaposlenja je takođe podržano od svih učesnika. Nadležne institucije su podržale dosadašnje aktivnosti u dijelu kantonalnih službi zapošljavanja i pilot biroima Zavoda za zapošljavanje RS gdje je ovamjera provedena, te je izražena spremnost da se ova pozitivna mjera uvede i u zakonski okvir i u praksi svih institucija koje se bave zapošljavanjem.

Pitanje racionalizacije i konsolidacije kantonalnih službi zapošljavanja u Federaciji BiH je takođe podržano. Iako se vjeruje da će biti političkih otpora ovoj incijativi na lokalnom (kantonalnom) nivou, izražena je spremnost i namjera da se ovo pitanje kandiduje i pokrene u 2012. godini.

 

Incijativa „Građani za Europu“, jun 2012. godine

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.