Informativna nota o napretku u provođenju preporuka civilnog društva u oblasti ”Poljoprivreda i ruralni razvoj u BiH”

4Mreža organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, Građani za Europu, tokom 2010. i 2011. godine vodila je opsežne konsultacije sa relevantnim predstavnicima civilnog društva, političkih partija, te predstavnicima vlasti u BiH. Cilj dijaloga bio je usmjeren na povećanje nivoa i kvalitete javne rasprave o ključnim mjerama koje treba preduzeti kako bi BiH napredovala prema članstvu u Europskoj uniji u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Združene preporuke iz obimnog procesa konsultacija, bile su okosnica za razgovore koji su Građani za Europu u maju 2011. godine vodili sa relevantnim predstavnicima vlasti na svim nivoima u BiH, s ciljem pridobijanja njihove javne posvećenosti napretku države prema Europskoj uniji, a što je još važnije, njihove posvećenosti unapređenju administrativnih, institucionalnih i drugih uslova za razvoj poljoprivrede i ruralnog područja u Bosni i Hercegovini kao zemlji u kojoj ruralna područja zauzimaju preko 80 % ukupne njene teritorije, a na kojoj živi preko 55 % bosanskohercegovačke populacije.

Preporuke civilnog društva se podudaraju sa preporukama za BiH iz Europskog partnerstva, te između ostalog pozivaju na:

• formiranje IPARD struktura koje podrazumjevaju formiranje upravljačkog tijela, ureda za platne sisteme i izradu strateškog plana ruralnog razvoja na državnom nivou,

• potpunu harmonizaciju i implementaciju Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH,

• jaču koordinaciju države, entiteta i Brčko distrikta u ovoj oblasti,

• jaču saradnju vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva koje imaju sposobne stručnjake, relevantne za svaki proces razvoja javnih politika u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Relevantni predstavnici vlasti na svim nivoima u BiH podržali su preporuke civilnog društva, te prepoznali da je BiH u zaostatku sa izdvajanjima za poljoprivredu i ruralni razvoj sa manje od 5%, u poređenju sa Europskom unijom koja izdvaja više od 40% budžeta u ovoj oblasti. Predstavnik Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine naglasio je u junu 2011. godine da će ovo ministarstvo uskoro podržati formiranje Mreže za ruralni razvoj u kojoj će članovi biti i predstavnici civilnog društva, da će izdati javni izvještaj o svom radu, kao i da će do kraja 2011. godine u potpunosti profunkcionisati Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja. Poslanici parlamenata su pozvali ministarstva da preporuke Građana za Europu proslijede u parlamentarnu proceduru.

Ipak ni godinu dana nakon prezentovanja preporuka pred relevantnim predstavnicima donosioca odluka na svim nivoima u BiH, nije ostvaren značajniji napredak u usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti poljoprivrede i politike ruralnog razvoja.

»Sveukupno gledano, pripreme u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i ribarstva još uvijek su u ranoj fazi i nakon podrške velikog broja IPA i drugih projekata. Ne postoji sveobuhvatna strategija za usklađivanje sa acquis-em u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kapaciteti za kreiranje politika i koordinaciju na državnom nivou su minimalni, a politička volja i konsenzus slabi. Čeka se na provođenje državnog Strateškog plana za harmonizaciju poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja 2008-2011. i Operativnog programa BiH za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj. Sveukupni nedostatak provedbenog zakonodavstva sprečava koordinaciju usklađenih strategija i zakonodavstva u ovoj oblasti.«

Nije zaposleno novo osoblje u Sektoru za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj u MVTEO, koje je nadležno za koordinaciju donošenja politika u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Koordinacija politika ruralnog razvoja je i dalje otežana.

Nije bilo napretka u pripremama struktura Instrumenta za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD). Nije donesen sporazum o institucionalnim strukturama za decentralizovano upravljanje. Iako je imenovan direktor Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, ured još uvijek nije operativan odnosno uspostavljen u planiranom kapacitetu. Koordinacija između sektora i učešće nevladinog sektora u kreiranju i implementaciji politika i dalje su slabi.

Zbog nedostatka strategije ruralnog razvoja na državnom nivou, postojeće subvencije za proizvode u većem broju slučajeva imaju oblik finansijske pomoći nego mjera za ruralni razvoj. Ne postoji jasna politika dodjele subvencija, koje se zasnivaju na proizvodnji i nisu usklađene sa vrstama mjera poljoprivredne politike EU. Budžet za poljoprivredu i ruralni razvoj u entitetima je i dalje nizak i bez jasnih programa i mjera ruralnog razvoja. Javni službenici su obučeni i svaki dan rade na razvoju mjera RR ali ne postoje sveobuhvatne i konstantne vizije razvoja i definisane i harmonizovane mjere ruralnog razvoja koje im omogućavaju adekvatnu implementaciju i usklađivanje sa EU standardima i zahtjevima. Odsustvo djelotvorne administracije i efikasnih kreditnih šema za ruralna područja sprečava konkurentnost poljoprivrednika i industrije za preradu poljoprivrednih proizvoda u cijeloj zemlji.

Započeto je pilot istraživanje o strukturama farmi, te pripremljeni draft dokumenti sektorskih analiza u svrhu programiranja za IPARD. Sistemi zemljišnih registara se postepeno usklađuju, a upravljanje zemljištem treba poboljšati. Nedostatak analiza statističkih podataka i pouzdane statistike ugrožava razvoj poljoprivredne politike.

»Malo napretka je postignuto u oblasti sigurnosti hrane. Usvojeno je provedbeno zakonodavstvo o određenim prehrambenim proizvodima, materijalima koji dolaze u dodir sa hranom, jonizirajućem zračenju i brzosmrznutoj hrani. Ipak, državno zakonodavstvo je u entitetima i Distriktu Brčko preuzeto kroz različite odredbe, a nadležnosti u oblasti sigurnosti hrane su i dalje podijeljene. Kapaciteti za vršenje službenih kontrola, uključujući kapacitete laboratorija i dalje su slabi, te je neophodan brz planski razvoj istih.

Bilježi se određeni napredak u oblasti veterinarskog sektora. Usvojeno je provedbeno zakonodavstvo o zaraznim bolestima, mjerama kontrole bolesti životinja, trihinele, rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda i zabranjenih supstanci. Usvojena je odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla. Značajno je unaprijeđen državni plan kontrole rezidua. Provedena je kampanja za vakcinaciju protiv bruceloze i klasične svinjske kuge. Ograničena je koordinacija između nadležnih organa za osiguranje kontrole distribucije i korištenja veterinarsko-medicinskih proizvoda na farmama.

Određeni napredak postignut je u fitosanitarnom sektoru. Ipak, zakonodavstvo i aktivnosti vezane za inspekciju ne vrše se ujednačeno u entitetima, Brčko Distriktu i na graničnim inspekcijskim postajama. Ljudski resursi na svim nivoima nisu odgovarajući za provedbu zakonskih odredbi. U entitetima se koristi različito zakonodavstvo o odobravanju i registraciji proizvoda za zaštitu biljaka, koje nije usklađeno sa pravilima EU. Nisu imenovane referentne laboratorije za nadzor rezidua.

Zabilježen je mali napredak u oblasti genetski modifikovanih organizama (GMO). Započele su aktivnosti na unapređenju sistema za kontrolu korištenja genetski modifikovanih organizama.

Postignuto je malo napretka u oblasti ribarstva. Na državnom nivou je potrebno je izraditi zakone kojima se preuzima acquis. Kada je riječ o količini i vrijednostima, uvoz ribe i ribljih proizvoda iz EU je smanjen. Izvoz ovih proizvoda u EU je povećan. Ipak, nadležnosti u sektoru ribarstva i dalje su podijeljene.«

Preporuke na kojima civilno društvo kroz Inicijativu Građani za Europu insistira:

- Potrebno je izraditi državni Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, a onda strateške dokumente iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja uskladiti sa državnim okvirom;

-  Potrebno je unaprijediti i povećati administrativne kapacitete i strukture za koordinaciju na državnom nivou, uz jasnu strategiju izgradnje kapaciteta;

-   Hitno ubrzati aktivnosti na pripremama za korištenje Instrumenta za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD);

- Postići sporazum o formiranju IPARD struktura/formiranju upravljačkog tijela i operacionalizovati Ured za harmonizaciju sistema plaćanja, kao i o institucionalnim strukturama za decentralizovano upravljanje;

-  Uskladiti podsticaje i sistem podrške u poljoprivredi BiH, te usmjeriti podršku na registrovana poljoprivredna gazdinstva;

- Ubrzano raditi da se u potpunosti uspostavi Poljoprivredni tržišni informacioni servis BiH, te i dalje jačati kapacitete na državnom nivou za prikupljanje statističkih podataka i analizu politika u oblasti poljoprivrede;

- Usvojiti informacionu strategiju za poljoprivredu i zakon o poljoprivrednom popisu;

- Potrebno je ojačati kapacitete službenih kontrola u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva, fitosanitarnih pitanja i pitanja vezanih za genetski modifikovane organizme;

- Izraditi državni plan za laboratorije za hranu i imenovati referentne laboratorije;

- Potrebno je dodatno unaprijediti laboratorije u zemlji u cilju njihove akreditacije, te uspostaviti sisteme kontrole kvaliteta za efikasan sistem kontrole rezidua;

- Izmijeniti i dopuniti državni Zakon o veterinarstvu kako bi se omogućilo približavanje acquis-u i usklađivanje zakonodavstva na nivou entiteta;

- Razviti funkcionalan sistem za provedbu acquis-a iz oblasti sigurnosti hrane što i dalje predstavlja prioritet za povećanje trgovine poljoprivrednim proizvodima, posebno spoljnotrgovinsku razmjenu;

- Hitno odrediti mehanizme za uključivanje predstavnika civilnog društva, posebice stručnjaka i predstavnika udruženja poljoprivrednika u BiH, u procese kreiranja javnih politika u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;

- Razviti sistem edukacije i podrške edukaciji za farmere i udruženja kako bi domaći proizvođači što prije usvojili potrebna znanja za postizanje standarda EU.

 

Inicijativa „Građani za Europu“

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.