Informativna nota o napretku u provođenju preporuka civilnog društva u oblasti „Energija i okoliš“

eusr_1Inicijativa “Građani za Europu” je okupila više od 40 organizacija civilnog društva, a realizira se pod pokroviteljstvom ureda specijalnog predstavnika Europske Unije u Bosni i Hercegovini. U okviru Inicijative „Građani za Europu“, nakon konsultacija sa značajnim brojem predstavnika nevladinog sektora, vladinih institucija i privatnog sektora, prepoznati su ključni problemi, sačinjena je analiza i naposljetku definisane preporuke civilnog društva u oblasti „Energija i okoliš“ koje su predstavljanje vladinim dužnosnicima tokom 2011. godine.

Preporuke organizacija okupljenih u inicijativi „Građani za Europu“ u oblasti energije i okoliša između ostalog su uključivale:

• rad na ispunjavanju obaveza koja proističu iz ugovora o energetskoj zajednici, a koje uključuju povećanje energijske efikasnosti, intenzivnije korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje uticaja energetike na okoliš,

• izradu strateških i akcionih planova iz održive energetike, te provođenje postojećih strateških i akcionih planova,

• osnivanje agencija za energiju na nivoima entiteta i države,

• jačanje sposobnosti države za učešćem u međunarodnim programima iz oblasti energije i okoliša,

• osnivanje mreže preduzeća energijske efikasnosti u BiH

• jaču saradnju vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva koje imaju sposobne stručnjake, relevantne za planiranje održive energetike i transponiranje direktiva EU iz oblasti zaštite okoliša.

Relevantni predstavnici vlasti na svim nivoima u BiH su u 2011. godini podržali preporuke civilnog društva, te su iznijeli da se na različitim nivoima radi na izradi strateških i akcionih planova. Tako je NEEAP (Nacionalni akcioni plan za energijsku efikasnost) završen početkom 2012. i nalazi se u fazi usvajanja. Pored toga, Republika Srpska je početkom 2012. dobila Strategiju razvoja energetike. NEEAP je definisao akcioni plan za poboljšanje energijske efikasnosti po sektorima kao i mehanizme za njihovo provođenje. Prepoznato je da je BiH u zaostatku sa implementacijom obaveza iz ugovora o energetskoj zajednici, ali da se radi na ubrzavanju tog procesa. U međuvremenu osnovan je DNA (Designated National Authority), ali zbog približavanja isteka prvog perioda Protokola iz Kjota, efekat njegovog kasnog osnivanja je vrlo ograničen.

Međutim, implementacija strateških dokumenata koji postoje u BIH ide veoma sporo, kao što je npr. Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH. Posebno nedostaje multidisciplinarni pristup problematici energije i okoliša. Strategije i akcioni planovi ne sadrže komponentu klimatskih promjena.

Postojeći mehanizmi za podsticanje EE (energetske efikasnosti) i OIE (obnovljivih izvora energije) se uglavnom svode na feed-in tarife za električnu energiju iz OIE. Feed in tarife se propisuju na nivou entiteta i donekle su usklađene. Tarife za pojedine OIE su određene na nejasan način i ne odražavaju uticaj pojedinih OIE na razvoj BiH (npr. domaća proizvodnja opreme, lokalno zapošljavanje, smanjenje uticaja na okoliš i sl.). Ne postoji veza između podsticaja za zapošljavanje i korištenje OIE. Ne postoje podsticaji za proizvodnju toplotne energije iz OIE (biomasa i solarna energija). Fondovi za zaštitu okoliša mogu da finansiraju i projekte EE i OIE, ali u praksi još uvijek nema takvih primjera. Sadašnji principi raspodjele prikupljenih sredstava ne dozvoljavaju finansiranje projekata EE i OIE jer se vežu za osnovu po kojoj se prikupljaju sredstva.

U proteklih nekoliko mjeseci zabilježeni su određeni pomaci, među kojima izdvajamo:

1. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS trebaju hitno donijeti Zakon o zaštiti okoliša na nivou BiH.

Prema saznanjima prijedlog Zakona je proceduri.

2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH treba osnovati DNA agenciju koja je uslov za implementaciju CDM projekata;

DNA je osnovana, imenovan je Izvršni odbor i predsjedavajući IO je ministrica Srebrenka Golić, iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

3. Federalno ministarstvo prostornog uređenja treba implementirati EU Direktivu 2010/31/EC o energetskim karakteristikama zgrada koje su definisane Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH i Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije te Pravilnikom o energetskoj certifikaciji zgrada, a Ministarstvo za prostоrno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS hitno da donesu zakon o sprovođenju EU Direktive;

Federalno Ministarstvo prostornog uređenja usvojilo je Program obuke lica koja provode energetske preglede i energetsko certificiranje, a obuka je počela 2011. godine. Ovlašteni nosioci obuke i određen broj inžinjera je već educiran. Podaci o zgradama koje su prošle postupak certificiranja i dobile certifikat nisu dostupni. Rokovi za početak primjene Zakona i pravilnika o certificiranju su, za jedan tip zgrada već istekli, dok je za zgrade u javnom sektoru rok za početak primjene 2013.

U Republici Srpskoj još nije sprovedena EU Direktiva. Nije donesen Zakon o sprovođenju EU Direktiva o energetskim svojstvima zgrada. U toku je procedura donošenja dva ključna zakona: Zakona o energetskoj efikasnosti i Zakon o prostornom uređenju i građenju, oba su trenutno u obliku Radnog teksta, kojima bi se ona sprovela.

Zakon o energetskoj efikasnosti je pripremljen u obliku Radnog teksta ali još nije u formi Nacrta za dalju proceduru u Skupštini. Novi Zakon o prostornom uređenju i građenju u formi Radnog teksta od 7.6. 2012. bio je na uvidu javnosti, tj. na web stranici ministarstva od 7.6.2012. do 18.6.2012. (rok za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga). Radni tekst Zakona sadrži određene elemente Direktive, ali doima se nedorečeno i konfuzno.

4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS treba da hitno pristupe osnivanju agencija za energetsku efikasnost na državnom, entitetskom i lokalnom nivou;

Energetska efikasnost je u nadležnosti entiteta, te nije predviđeno formiranje Agencije za energetsku efikasnost na nivou BiH. Stav RS i FBiH, ali i međunarodnih eksperata koji pomagali pri izradi entitetskih zakona o energetskoj efikasnosti je istovjetan i sugerira da se Agencije za energetsku efikasnost trebaju formirati na nivou entiteta.

Nacrtom Zakona o energetskoj efikasnosti, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, predviđeno je osnivanje Agencije za energetsku efikasnost RS i u toku je pribavljanje mišljenja ostalih ministarstava.

Nacrtom Zakona o energetskoj efikasnosti, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predviđeno je osnivanje Agencije za energetsku efikasnost FBiH.

5. Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS treba trebaju osigurati finansijsku i administrativnu podršku investitorima za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i utvrdila Kriterije za korištenje fonda za podsticanje obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK) u 2012. godini. Kriteriji će biti primjenjivani do stupanja na snagu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije i donošenja podzakonskih akata. Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije pokrenuta je zvanično 29.12. 2011. godine a prema podacima sa web stranice Ministarstva, Zakon još nije usvojen.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS osiguralo je podršku kroz odredbe novog Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske, koji je stupio na snagu krajem 2011. godine, čime je ranija nadležnost Fonda proširena i na energetsku efikasnost. Sredstva Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske moći će se koristiti i za projekte unapređenja energetske efikasnosti u skladu sa uslovima Fonda. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS je donijelo Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIE i efikasne kogeneracije (Službeni glasnik RS 125/11), a u toku je i donošenje Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji. Radni tekst je bio na javnom uvidu od 22.5. 2012. osam dana. Sada slijedi izrada Nacrta koji ide u skupštinsku proceduru.

6. Od Agencije za statistiku BiH traži se da prikupljanje podataka o projektima koji se implementiraju u sektoru energetika na novu BiH;

Prikupljanje podataka djelimično je započeto na nivou FBIH a u fazi je pripreme za realizaciju u RS, čime se stvaraju uslovi da Agencija za Statistiku BiH može da vrši objedinjavanje podataka.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ustanovilo je Registar projekata OIEiK, kao jedinstvenu evidenciju o projektima. U Registru se evidentiraju podaci o nosiocu projekta, lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim karakteristikama i uslovima korištenja zavisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovni pogonski podaci kao i drugi podaci propisani ovim Uputstvom.

Registar projekta obnovljivih izvora energije i kogeneracije ažuriran je zaključno sa 09.03.2012. godine. Upis u Registar je vršen po redoslijedu dobivanja zahtjeva za upis. Projekti sa nekompletnom dokumentacijom nisu upisani.

Na nivou Republike Srpske vođenje baze podataka za potrebe energetske efikasnosti predviđeno je Nacrtom zakona o energetskoj efikasnosti, koji je još u proceduri. Takođe je predviđeno i da Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS vodi bazu podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima iz područja zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

7. Jedinice lokalne samouprave trebaju vlastitim primjerom kroz implementaciju projekata energetske efikasnost i obnovljivih izvora energije postati uzor građanima;

U ovoj oblasti tek sada treba očekivati projekte, jer su neke opštine uradile Održive akcione planove (SEAP-e) dok ih druge razviju (Banjaluka, Tuzla, Sarajevo, Livno, Gračanica prednjače, a očekuju se i ostali gradovi).

8. Jedinice lokalne samouprave trebaju otvoriti urede Savjetnika za energetsku efikasnost u lokalnim zajednicama;

Ni u jednoj lokalnoj zajednici nije otvorena kancelarija savjetnika za energetsku efikasnost. Samo je na nivou Savez opština i gradova formiran novi Odbor za energetsku efikasnost, koji čine predstavnici opština koje su potpisale „Covenant of Mayors“ i eksperti iz energetske efikasnosti.

9. Radom Savjetnika za energetsku efikasnost treba povećati nivo obrazovanosti i otvoriti nove programe edukacije građana o efikasnom korištenju energije;

Pojedine nevladine organizacije su otvorile savjetovališta za energetsku efikasnost. Iako se kasni sa uspostavom kancelarija savjetnika, građani su dobili priliku za edukaciju u toku lokalnih manifestacija Energetskih dana koji su do sada održani u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.

10. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ili buduća nadležna institucija za objedinjavanje podataka treba nominovati najmanje jednu osobu kao kontakt za civilno društvo na državnom nivou, kako bi omogućili lakši pristup informacijama u sektoru energetike i okoliša.

Nakon prošlogodišnje javne debate, MVTEO BIH je izvjestio Građane za Europu da će za saradnju sa organizacijama civilnog društva biti imenovana osoba ali i pored još uvijek prisutnog interesa i otvorenosti za saradnju to se nije realiziralo u praksi.

 

Inicijativa ”Građani za Europu”

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.