Energija i okoliš

”Ostvaren je mali napredak u pogledu unutrašnjeg tržišta energije. U Federaciji je izrađen Nacrt zakona o električnoj energiji i potrebno ga je usvojiti. Postojeći zakoni na svim nivoima nisu u potpunosti usklađeni sa acquis-em i ne omogućavaju efikasan razvoj konkurentnog veleprodajnog tržišta. Ostaju da se riješe pitanja tenderskih postupaka i transparentnosti.

Došlo je do neznatnih poboljšanja u vezi državne kompanije za prenos (TRANSCO/Elektroprenos). Iako nisu odobreni poslovni i investicioni planovi i uprkos tome što rukovodstvo kompanije i dalje radi u tehničkom mandatu, entitetski premijeri su se dogovorili da promijene rukovodstvo i upravni odbor, da primijene pravila o podjeli kapitala u oblasti kadrova i ulaganja, te da uspostave radnu grupu s ciljem prenosa 110 kV resursa na entitetska komunalna preduzeća i poboljšaju odnos sa nezavisnim operatorom sistema (ISO). Dogovor entitetskih premijera je potrebno primijeniti. Održivost TRANSCO-a kao državnog preduzeća i iscjepkanost tržišta električne energije predstavljaju razloge za zabrinutost i mogu biti prepreka punoj realizaciji Ugovora o Energetskoj zajednici. Pokrenut je sveobuhvatan pregled zakonodavstva iz oblasti električne energije koje se primjenjuje na različitim nivoima s ciljem njegovog usklađivanja sa acquis-em,te kako bi zemlja ispunila zahtjeve Ugovora o Energetskoj zajednici. Nije osigurana stvarna nezavisnost regulatornih komisija. Regulatori u oba entiteta i u Brčko Distriktu usvojili su sekundarno zakonodavstvo za prevazilaženje nekih pravnih praznina. Republika Srpska i Federacija BiH izvršile su reviziju tarifa, ali su one ostale ispod nivoa tržišnih cijena.

Nije bilo napretka u sektoru gasa. Još uvijek ne postoji zakonodavna usklađenost. Entiteti su uveli različita pravila za učesnike na tržištu, razdvajanje, pristup trećih strana i otvaranje tržišta, a ta pravila nisu u skladu sa acquis-em.

U zemlji nisu počele pripreme za usklađivanje sa trećim paketom EU za jačanje internog energetskog tržišta.

Postignut je mali napredak u pogledu obnovljive energije. Entiteti su uveli podsticaje (garantovane tarife) za obnovljive izvore energije koji nisu ujednačeni, te mogu da dovedu do neefikasnosti u zemlji. Ne postoji državna strategija za promovisanje obnovljive energije. Bosna i Hercegovina još uvijek nije izradila državni plan aktivnosti za obnovljivu energiju, kojim bi se kreirala mapa puta za realizaciju obavezujućeg cilja o udjelu obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije u zemlji 2020. u okviru Energetske zajednice, te osiguralo preduzimanje mjera za unapređenje korištenja biogoriva u transportu. Složenost organizacione strukture i sistema donošenja odluka ugrožava djelotvorno promovisanje obnovljive energije. Potrebni su značajni napori da se stvori regulatorno okruženje koje će podsticati veću upotrebu obnovljivih izvora energije u svim sektorima, kao i u svrhu olakšavanja administrativnih procedura za izdavanje dozvola i licenci.

Postignut je mali napredak u oblasti energetske efikasnosti. Iako su zakoni izrađeni, ne postoji državni akcioni plan za energetsku efikasnost i kredibilna mapa puta za preuzimanje odgovarajućeg zakonodavstva EU o energetskoj efikasnosti s ciljem ispunjavanja obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici.

Postignut je mali napredak u oblasti energije. Potrebno je da zemlja ispuni svoje zakonske obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici, unaprijedi sigurnost snabdijevanja, te osigura efikasan rad preduzeća za prenos električne energije i uspostavi integrisano energetsko tržište. Nedostatak saradnje i koordinacije između entiteta i sa državnim nivoom sprečava razvoj potpuno funkcionalnog energetskog tržišta i ugrožava poboljšanja u energetskom sektoru kao cjelini. Bosna i Hercegovina se nalazi u početnoj fazi provedbe acquis-a o unutrašnjem tržištu gasa i električne energije, kao i usklađivanja svog zakonodavstva sa acquis-em o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja. I dalje je od ključnog značaja izrada sveobuhvatne energetske strategije, uključujući promovisanje energetske efikasnosti i energije iz obnovljivih izvora. Sveukupno gledano, pripreme u oblasti energije i dalje su u ranoj fazi.” (Izvod iz Izvještaj o napretku  Bosne i Hercegovine u 2012.)

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.