Rad i zapošljavanje

”Mali napredak je postignut u oblasti politike zapošljavanja. Republika Srpska je usvojila Akcioni plan zapošljavanja za 2012. FBiH je usvojila program rada Službe za zapošljavanje za 2012. Brčko distrikt nije usvojio strategiju zapošljavanja. Ni entiteti ni Brčko distrikt nisu ispunili obavezu usvajanja operativnih planova za provedbu državne strategije zapošljavanja 2010-2014.

Nije poboljšana situacija u pogledu tržišta rada. Prema podacima dobijenim na osnovu istraživanja radne snage, stopa aktivnosti u 2011. je blago smanjena kao i stopa zaposlenosti. Učešće žena na tržištu rada (od 41,2%) i stopa zaposlenosti (od 28,7%) su i dalje niske. Gotovo da nije otvoreno nijedno radno mjesto. Nastavljen je rast već visoke stope nezaposlenosti. Na osnovu administrativnih podataka, u junu 2012. je stopa nezaposlenosti bila 43,8%, što je povećanje od 0,7 % u poređenju na prethodnu godinu. Oba entiteta provode programe pomoći za mlade diplomante za ulazak na tržište rada, ali bez puno uspjeha, obzirom da je u 2011. stopa nezaposlenosti mladih ljudi ostala 58% . Nedovoljna zaposlenost mladih predstavlja značajan izazov u razvoju zemlje. Dugotrajna nezaposlenost je i dalje alarmantno visoka, sa udjelom od 80,8% svih registrovanih nezaposlenih osoba u 2011. Neformalna zaposlenost ostaje veliki izazov.

Izazovi na tržištu rada su i dalje veliki. Potreban je mnogo uvezaniji pristup zapošljavanju, koji bi obuhvatio sve relevantne sektorske politike kako bi se zemlja suočila sa značajnim izazovima prisutnim na tržištu rada. Entitetske vlade još uvijek nemaju kapacitete za provođenje odgovarajućih aktivnih mjera za tržište rada. Veliki broj institucija za rad i zapošljavanje na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te nedostatak koordinacije između njih su i dalje razlog za zabrinutost. Potrebno je uložiti značajne napore kako bi se izradili pouzdani podaci o tržištu rada, što je preduslov za izradu politike tržišta rada.

Primjetan je mali napredak u smislu izgradnje kapaciteta javnih službi za savjetovanje i posredovanje pri zapošljavanju. Postojeći pravni okvir i nedostatak obuka sprečava ove službe da budu djelotvornije u pružanju savjeta osobama koje traže posao. Javne službe za zapošljavanje obrađuju zdravstvena osiguranja za veliki broj nezaposlenih, što ih sprečava da više vremena odvoje za samo savjetovanje.

U pogledu socijalne politike nije bilo napretka. Postojeći zakoni o radu u entitetima se tek trebaju uskladiti sa acquis-em. Ne postoji državni zakon o radu.

Nije primijećen napredak po pitanju zdravlja i sigurnosti na radu. U inspekcijama rada još uvijek nema dovoljno osoblja i iste nisu u mogućnosti da nadziru usklađenost sa zakonodavstvom iz oblasti zdravlja i sigurnosti na radu. Nisu dostupni pouzdani podaci o nesrećama na radu. To je poseban problem u Federaciji, gdje se evidencija vodi na kantonalnom nivou. Federacija još uvijek djeluje prema Zakonu o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu naslijeđenom od bivše Jugoslavije.

Zabilježen je mali napredak u oblasti socijalnog dijaloga. Brčko distrikt je osnovao Ekonomsko-socijalno vijeće. Još uvijek nije usvojen državni zakon o predstavnicima socijalnih partnera. Nije postignut dogovor o kriterijima za članstvo u Ekonomsko-socijalnom vijeću na državnom nivou. Kompleksan sistem upravljanja i rascjepkanost zakonodavstva i dalje otežavaju socijalni dijalog.

 

U oblasti socijalne uključenosti, uključujući i zabranu diskriminacije, nije zabilježen napredak. Nisu preduzeti koraci na otklanjanju nedostataka u Zakonu o zabrani diskriminacije, posebno propusta da se u njega uključe odredbe vezane za starost i invalidnost, kao i široki obim izuzetaka. Provedba politika i strategija koje se tiču invaliditeta je i dalje je slaba. Konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom se ne primjenjuje (pogledati Poglavlje 2.2 – Ljudska prava i zaštita manjina). Strategija socijalne uključenosti u Republici Srpskoj i na nivou države tek treba biti usvojena. Ugrožene skupine (djeca, Romi i povratnici) nisu adekvatno zaštićene ni na entitetskom niti na državnom nivou niti u Brčko distriktu.

Nije ostvaren napredak u oblasti socijalne zaštite. Penzioni sistemi u oba entiteta su preopterećeni slučajevima ‘povlaštenih penzija’ a penzioni fondovi se suočavaju sa finansijskim poteškoćama. Republika Srpska je snizila druge dodatke na penziju kako bi sistem bio finansijski održiv. Federacija je pokrenula reforme penzionog sistema, ali se na punu provedbu još čeka. Nisu usaglašeni ni zdravstveni sistemi između entiteta i kantona, što stvara prepreku slobodnom kretanju osoba.

Zabilježen je mali napredak u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. I dalje je nedovoljno pravno usklađivanje u pogledu zakona iz oblasti rada, zdravlja i sigurnosti na radu i borbe protiv diskriminacije. Strategije zapošljavanja, socijalne uključenosti i socijalne zaštite nisu dovoljno razvijene, a provedba je nedovoljna. Potrebno je intenzivirati usklađivanje zakonodavstva i ojačati politike. Ostvaren je određeni napredak u politici javnog zdravstva. Sveukupno gledano, pripreme su još uvijek u ranoj fazi. ”(Izvod iz Izvještaj o napretku  Bosne i Hercegovine u 2012.)

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.