Poljoprivreda i ruralni razvoj

”Ostvaren je mali napredak u usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti poljoprivrede i politike ruralnog razvoja.

U Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojena državna strategija ruralnog razvoja, kao ni državni zakon o vinu.  Strateški plan harmonizacije poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH 2008-2011 nije realizovan.

Strategija ruralnog razvoja i akcioni plan Republike Srpske, te Plan harmonizacije poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja FBiH moraju se uskladiti sa državnim okvirom.  Administrativni kapaciteti i kanali za koordinaciju na državnom i entitetskom nivou i dalje su slabi. Koordinacija politika i aktivnosti u oblasti ruralnog razvoja, uključujući i mjere podrške su nedovoljni.

Nije bilo napretka u pripremama za Instrument za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD). Izrađena je sektorska analiza za pet sektora. Nije postignut sporazum o institucionalnim strukturama za decentralizovano upravljanje. Osnovan je Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, ali nema dovoljno osoblja za izvršavanje njegovih zadataka. Koordinacija između sektora i učešće nevladinog sektora i dalje su slabi.

Entitetski budžeti za poljoprivredu i ruralni razvoj su i dalje mali. Subvencije za poljoprivrednike uglavnom su u vidu proizvoda i nisu usklađene sa acquis-em. Odsustvo djelotvorne administracije i efikasnih kreditnih šema za poljoprivredu ugrožava napore na povećanju produktivnosti i konkurentnosti u ovom sektoru.

U Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojena informaciona strategija za poljoprivredu, kao ni zakon o poljoprivrednom popisu. I dalje je potrebno unaprijediti poljoprivrednu statistiku i informacioni sistem za poljoprivredu i izvršiti međusobno usklađivanje postojećih sistema. Sistemi zemljišnih registara nisu usklađeni, a upravljanje zemljištem treba poboljšati.

Malo napretka je postignuto na području sigurnosti hrane. Bosna i Hercegovina je usvojila provedbeno zakonodavstvo za rezidue pesticida i radioaktivnih kontaminanata i standarde vezane za ove proizvode. Nadležnosti u oblasti sigurnosti hrane su i dalje podijeljene na državnom i entitetskom nivou. Započele su pripreme na procjeni i unapređenju prehrambenih postrojenja. Potrebno je izraditi strategiju vezanu za mogućnost laboratorijskih kapaciteta da vrše analizu uzoraka iz lanaca hrane i hrane za životinje. Kapaciteti za vršenje službenih kontrola i dalje su slabi.

Vrlo mali napredak je postignut u sektoru veterinarstva. Usvojeni su neki zakonski propisi o životinjskim bolestima i uslovima vezanim za uvoz. Potrebno je uskladiti zakonodavstvo sa acquis-em iz oblasti higijene i nadzora nad hranom. Veća koordinacija između države i entiteta u približavanju acquis-u u ovim oblastima i dalje je od ključne važnosti. Ovlasti državnog Ureda za veterinarstvo nisu dovoljne da bi Ured djelovao kao centralni nadležni organ. Državno zakonodavstvo nije usvojeno niti se provodi na entitetskom nivou. I dalje postoji preklapanje nadležnosti između sektora veterinarstva i sigurnosti hrane. Finansiranje uzimanja uzoraka za potrebe službenih kontrola nije adekvatno. Državne laboratorije nisu dalje napredovale kako bi dobile akreditacije i uspostavile efikasne sisteme kontrole kvaliteta. Inspektorima i nosiocima prehrambene djelatnosti potrebna je dalja obuka o posebnim zahtjevima EU vezanim za higijenu. Odsustvo napretka je negativno uticalo na trgovinu poljoprivrednim proizvodima, posebno sa EU.

Ostvaren je napredak u fitosanitarnom sektoru. Fitosanitarni pregledi na graničnim prelazima su poboljšani zahvaljujući uvođenju jedinstvene liste biljaka, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se moraju podvrgnuti ispitivanju zdravlja bilja. U Federaciji su imenovani fitosanitarni inspektori i započela je njihova obuka. Provodi se program za nadzor bolesti krompira. I dalje je potrebno uskladiti zakonodavstvo sa acquis-em, te ojačati kapacitete za njegovo provođenje. Potrebno je imenovati referentne laboratorije za nadzor rezidua.

Zabilježen je napredak u oblasti genetski modifikovanih organizama (GMO). Usvojeno je provedbeno zakonodavstvo o registrima, procjeni rizika i uslovima za stavljanje GMO proizvoda na tržište. Započela je obuka laboratorijskog i osoblja zaduženog za inspekcije o metodama kontrole. I dalje je potrebno uskladiti entitetsko zakonodavstvo za zakonodavstvom na državnom nivou.

Postignuto je malo napretka u oblasti ribarstva. Ne postoji državno zakonodavstvo koje je usklađeno sa acquis-em. Nadležnosti u sektoru ribarstva i dalje su podijeljene uprkos postojećim potencijalima za značajno povećanje izvoza ribe i ribljih proizvoda u EU.

Postignut je mali napredak u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i ribarstva. Još uvijek je potrebno provesti državnu Strategiju poljoprivrednog i ruralnog razvoja u cijeloj zemlji, ojačati kapacitete za koordinaciju i usklađivanje na državnom nivou, unaprijediti mehanizme za provedbu, te nastaviti približavanje zakonodavstva acquis-u. Potrebno je ubrzati provedbu acquis-a iz oblasti sigurnosti hrane i unaprijediti kapacitete za službenu kontrolu, te ubrzati nadogradnju postrojenja. Sveukupno gledano, pripreme u ovim oblastima acquis-a ostaju u ranoj fazi.” (Izvod iz Izvještaj o napretku  Bosne i Hercegovine u 2012.)

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.