Započela kampanja ”Građani za Europu – Za vidljive promjene na putu europskih integracija”

fascikla_naslovnaSuočeni sa kontinuiranom stagnacijom Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija, koja je posebno naglašena nedavnim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, nevladine organizacije okupljene u inicijativi Specijalnog predstavnika Europske unije pod nazivom ”Građani za Europu”, pokreću nove aktivnosti koje bi trebale rezultirati snažnijim zalaganjima donosilaca odluka i konkretnim pomacima u proritetnim područjima.

Građani za Europu se sa pravom pitaju zašto nije ostvaren pomak u kreiranju uslova za bolji ekonomski razvoj i zapošljavanje, zašto nemamo efikasan obrazovni sistem za cjeloživotno učenje, zašto uslovi rada nisu bolji…? Brojne organizacije civilnog društva  i građani postavljaju pitanja koje se odnose na ruralni razvoj i poljoprivredu i sa pravom traže više informacije o sredstvima Europske unije koja su dostupna ali uskraćena zbog izostanka napretka u kreiranju osnovnih strateških dokumenata i nemogućnosti da se odgovorni nivoi vlasti usaglase oko ključnih pitanja. Kako zainteresirani građani BIH mogu dobiti odgovore na svoja pitanja?

Imajući u vidu sve češće dileme i upite koji se odnose na proces europskih integracija, nevladine organizacije okupljene u inicijativi Građani za Europu, započinju kampanju ”Za vidiljive promjene na putu europskih integracija” i izravno od donosilaca odluka traže povećan angažman i postizanje konkretnih  rezultata u skladu sa ranije potpisanim dokumentima i mapama puta, a u prioritenim oblastima ruralnog razvoja i poljoprivrede, rada i zapošljavanja te energije i okoliša.

Rad i zapošljavanje

  • GzE očekuju od Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politku kao i i od Vlade Brčko distrikta da do kraja 2013. godine usvoje nove politike zapošljavanja u cilju razdvajanja aktivnih i drugih tražilaca posla kako bi se službama za zapošljavanje omogućilo efikasnije djelovanje u posredovanju
  • GzE očekuju od Vlade Kantona Sarajevo FBIH transparentno usvajanje Zakona o obrazovanju odraslih te od Vlada drugih kantona u Federaciji aktivnije djelovanje i uvođenje u proceduru nacrta zakona o obrazovanju obraslih po uzoru na ranije usvojene, kako bi se otvorile nove mogućnosti za zapošljavanje do kraja 2013.
  • GzE očekuju od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politku kao i i od Vlade Brčko predstavljanje i usvajanje mjere efikasnije zaštite i sigurnosti na radu do kraja 2013.
  • GzE očekuju od lokalnih uprava u BIH uspostavljanje lokalnih partnerstava za ekonomski razvoj, primjenu aktivnih mjera zapošljavanja kao i kreiranje uslova za razvoj socijalnog preduzetništva.

Ruralni razvoj i poljoprivreda

  • GzE očekuju od svih relevantnih institucija u BiH čije se djelovanje veže za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja da do kraja 2013. godine unaprijede sistem informisanja građana i drugih zainteresiranih strana te da redovno obaviještavaju o svih vladinim aktivnostima koje se odnose na ispunjavanje kriterija definisanih u procesu  europskih integracija
  • GzE očekuju od Ministarstva za vanjsku politiku i ekonomske odnose BIH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  FBIH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kao i Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta uvođenje institucionalnih mehanizama za transparentno uključivanje stručnjaka u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede iz reda civilnog društva u pripremu politika i strateških dokumenata kao i usvajanje Vodiča  za konsultacije sa organizacijama civilnog društva u procesu razvoja javnih politika, do kraja 2013. godine
  • GzE traže od svih relevantnih institucija da osiguraju dalje jačanje kapaciteta Ureda za harmonizaciju i koordinaciju plaćanja u sektoru poljoprivrede, hrane i rurlanog razvoja, kao i drugih relevantnih institucija i odjela na svim nivoima odlučivanja.

Energija i okoliš

  • GzE očekuju od Ministarstva za vanjsku politiku i ekonomske odnose BIH da adobri nacrt  Državnog Akcionog plana za energetsku efikasnost (NEEAP) do kraja 2013
  • GzE očekuju od entitetskih fondova za zaštitu okoliša da usvoje nova pravila finansiranja projekata u sektoru energetske efikasnostosti do kraja 2013.
  • GzE očekuju da do kraja 2013. godine Ministarstvo za vanjsku politiku i ekonomske odnose BIH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  FBIH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kao i Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta osiguraju konretan napredak u evidentiranju šumskog fonda kao i sprovedbu obaveza iz EU direktive o sječi šuma, odnosno harmonizaciju regulativa u cilju očuvanja drvno-prerađivačke industrije

Za sve navedene zahtjeve, Građani za Europu su našli uporište u evidentiranim potrebama na terenu u periodu 2010-2013, u rezultatima brojih javnih konsultacija u kojima je sudjelovalo preko 600 građana iz cijele Bosne i Hercegovine i relevantnih vladinih dužnosnika kao i u zaključcima do sada objavljenih Izvještaja o napretku BIH ka Europskoj uniji, koje svake godine prirema  i objavljuje Europska komisija.

O napretku svojih zalaganja na povećanju odgovornosti vladinih dužnosnica i donosilaca odluka, Građani za Europu će redovno obaviještavati građane putem web stranice inicijative www.građanizaeuropu.ba, odnosno putem facebok Fun page https://www.facebook.com/InicijativaGradanikeZaEuropu te Twitter-a https://twitter.com/ZaEuropu

Svi građani imaju pravo da se uključe u kampanju i da traže VIDLJIVE PROMJENE NA PUTU EUROPSKIH INTEGRACIJA.

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.