Obnovljivi izvori energije i njihov značaj

Trenutno, svoje energetske potrebe svijet zadovoljava uglavnom neobnovljivim izvorima energije, većinom fosilnim gorivima – ugljem, naftom i prirodnim gasom. Većina svjetskih stručnjaka se slaže da je upravo dosadašnja nekontrolisana upotreba fosilnih goriva, dovela do toga da se čovječanstvo sada suočava sa velikim brojem problema i izazova, prvenstveno problemima zagađivanja životne sredine, globalnog zatopljavanja i sigurnosti snabdijevanja energijom. Zbog toga se pitanje iznalaženja i korištenja alternativnih i čistijih izvora energije samo po sebi nameće i traži što hitnija rješenja.

enerRazvijene zemlje su shvatile značaj smanjenja emisije od sagorijevanja energenata tokom procesa stvaranja energije, te se posljednjih 15-ak godina daje sve veća podrška razvoju i korištenju obnovljivih izvora energije. Upotreba obnovljivih izvora energije (energije vjetra, solarne energije, energije biomasa i biogoriva, geotermalne energije i sistema toplotnih pumpi) je jedna od ključnih komponenti održivog razvoja koja omogućava racionalne ekonomske, ekološke i socijalne efekte. Pored uticaja na okoliš, posljednjih godina su se pojavili i drugi faktori koji su doveli do povećanog zanimanja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije i to: trgovina emisijama CO2, programi energetske učinkovitosti ili racionalnog korištenja energije, diverzifikacija energetskih izvora i zahtjevi za samoodrživosti nacionalnih energetskih sistema.

Nažalost, obnovljivi izvori energije se još uvijek jako malo iskorištavaju, uglavnom zbog cijene koja je još uvijek osjetno viša od energije proizvedene iz neobnovljivih izvora. S ciljem povećanja upotrebe OIE, Europska unija je sebi postavila za cilj povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupno utrošenoj energiji na 20% do 2020. godine. Ostvarivanje ovog cilja zahtjeva ostvarivanje napretka u tri glavna sektora u kojima obnovljivi izvori energije mogu da se koriste: kod proizvodnje električne energije, proizvodnje biogoriva (koje bi trebalo da predstavlja 10% goriva za vozila do 2020. godine) i kod sistema za grijanje i hlađenje.

Podsticanjem korištenja OIE i razvojem tehnologije, troškovi proizvodnje energije iz obnovljivih izvora se konstantno smanjuju posljednjih godina i te tehnologije postaju sve konkurentnije.

U BiH, u proizvodnji energije obnovljivi izvori učestvuju sa zanemarivim udjelom. Za pokrivanje energetskih potreba se najviše koristi ugalj (45 %), tečna goriva (21%), drvna masa (21 %), a ostatak čine hidroenergija, gas i električna energija iz uvoza. BiH ima dobre potencijale za bolje iskorištavanje biomase, jer je oko 50 % teritorija pokriveno šumama, a tome treba dodati i biomasu koja nastaje u poljoprivrednoj proizvodnji, čiji potencijal do sada nije precizno utvrđen.

Određeni pomaci su napravljeni u području proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, gdje je na entitetskim nivoima usvojena potrebna zakonska regulativa koja definiše ovu oblast.

 

(GzE/Pise: Nikica Prskalo/Foto: Ilustracija)

 

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.