Aktivne mjere zapošljavanja i lokalna partnerstva za ekonomski razvoj

Lokalni ekonomski razvoj zasniva se na principu stvaranja bogatstva u lokalnim zajednicama putem zapošljavanja u lokalnim firmama i razvoja privatnih preduzeća. Poslovanje lokalnih biznisa, i samim tim mjere zapošljavanja lokalnog stanovništva u tim firmama, zasniva se na kreiranju povoljnog poslovnog okruženja. Povoljno poslovno okruženje u velikoj mjeri zavisi od lokalnih vlasti koje pametnim mjerama mogu da privuku investicije ili ko-investiraju u projekte podrške MSP-a, infrastrukture ili ljudskih resursa sa privatnim partnerima koji će radnu snagu potražiti među lokalnim stanovništvom.

zaposljavanje 1U svojim strateškim dokumentima o konkurentnosti i razvoju lokalnih zajednica Europska unija naglašava potrebu za većim investicijama u mala i srednja preduzeća, okoliš, inovacije i obnovljive izvore energije. Ovo su sve potencijalni sektori u kojima postoji mogućnost samoodrživog razvoja i zapošljavanja stanovništva u Bosni i Hercegovini na osnovu boljeg korištenja već postojećih resursa kao i oblasti u kojima bi se mogli zaposliti najobrazovaniji kadrovi. Ključ za ostvarivanje većeg zapošljavanja u lokalnim zajednicama i uloga lokalnih vlasti u aktivnim mjerama jeste jačanje konkurentnosti lokalne ekonomije. Međutim, za dogoročno učinkovit i efikasan pristup potrebna je strateška podrška lokalnim zajednicama od strane entitetskih i državnih vlasti. Takva strateška orjentacija u aktivnim mjerama zapošljavanja utemeljena je u obavezama koje BiH treba da ispuni na putu za članstvo ka EU.

Naime, Bosna i Hercegovina kao potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obavezala se i da uvede interni sistem kontrole državne pomoći i s tim u vezi osnovano je Vijeće za državnu pomoć koje je upravo izvršilo prvi inventar državne pomoći u BiH za 2011. i 2012. godinu. Direktive i strateški dokumenti Evropske unije kao što je Akcioni plan državne pomoći EU (SAAP) jasno naglašava potrebu preusmjeravanja državne pomoći i budžetskih sredstava iz velikih industrija (vertikalnih sektora) ka horizontalnim sektorima koji podrazumjevaju upravo investicije u MSP, okoliš, inovativne biznise i sl. – i imaju za cilj da stimulišu aktivne mjere zapošljavanja stanovništva kroz ovakav strateški pristup.

Uspostava i jačanje kapaciteta Vijeća za državnu pomoć koje radi transparentno direktno je vezano za mogućnost građana da imaju uvid u koje sektore se ulaže novac poreznih obveznika i u kojoj mjeri se sprovode akcioni planovi za stvaranje uslova za bolje zapošljavanje lokalnog stanovništva i ekonomski razvoj. Stoga inicijativa Građani za Europu pozdravlja uspostavu Vijeća i podsjeća na potrebu jačanja administrativnih kadrova u Vijeću i relevantnim ministarstvima finansija kao i potrebu obrazovanja nevladinog sektora u oblasti javnih finansija i lokalnog ekonomskog razvoja.

(GzEU/Foto: Ilustracija)

 

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.