U Sarajevu održana javna diskusija: „Rad i zapošljavanje u procesu EU integracija“

U okviru Inicijative Građani za Europu u četvrtak 3. oktobra, u zgradi EU-a u Sarajevu, održana je javna diskusija o temi:„Rad i zapošljavanje u procesu europskih integracija“, u kojoj je sudjelovalo preko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije bio je usmjeren na procjenu napretka u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u cilju poštivanja ljudskog prava na rad i značajnijeg povećanja broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa prioritetima procesa pridruživanja Europskoj uniji.

Renzo Daviddi„Ovo je tema koja je jako bitna ne samo za BiH, nego i za njen europski kontekst. Kao što je poznato,visoka je nezaposlenost u BiH i u posljednje tri godine zabilježen je njen dalji rast. Moramo se pozabaviti razvojem institucionalnih kapaciteta BiH u cilju riješavanja problema nezaposlenosti, kao definisanju strategije i politike za borbu protiv nezaposlenosti. Smatram da postoje određene politike i područja unutar „Europe 2020.“ koji će biti od velikog interesa za BiH kada je u pitanju problem nezaposlenosti. Ono što je jako bitno u ovoj inicijativi jeste da civilno društvo ima priliku da iskaže svoju zabrinutost, ali i da predloži ideje za rješavanje problema visoke stope nezaposlenosti“, istakao je zamjenik šefa Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, dr. Renzo Daviddi.

Inicijativa Građani za Europu, u sektoru rada i zapošljavanja, aktivnosti usmjerava na dostizanje tri prioritetna cilja do kraja 2013. godine i od relevantnih institucija traži usvajanje novih politika koje bi službama za zapošljavanje omogućile efikasnije djelovanje u posredovanju i savjetovanju, usvajanje zakona o obrazovanju odraslih u FBiH, kako bi se otvorile nove mogućnosti za zapošljavanje, te usvajanje efikasnijih mjera za zaštitu i sigurnost na radu. Dodatno, „Građani za Europu“traže od lokalnih uprava u BiH uspostavljanje partnerstva za ekonomski razvoj, primjenu aktivnih mjera zapošljavanja, kao i kreiranje uslova za razvoj socijalnog poduzetništva.

javna diskusija

„Smatramo da je iznimno važno sudjelovanje što više građana u donošenju odluka. Rad i zapošljavanje su okosnica djelovanja Inicijative Građani za Europu, i sigurno je to jedan od problema s kojim se građani u BiH suočavaju na najteži mogući način. U cilju nam je da pričamo o zapošljavanju, unaprijeđenju službi za zapošljavanje u BiH, kao i o modalitetima za povećanje zaposlenosti. Također, u cilju nam je da iniciramo i promoviramo što skorije promjene u donošenju zakona o obrazovanju odraslih u FBiH, promociji samozapošljavanja, lokalnom ekonomskom razvoju i sl.“, kazala je koordinatorica Inicijative Građani za Europu (GzE) Amra Selesković.

Prema riječima tematske stručnjakinje GzE-a Nine Branković, jedan od glavnih ciljeva Inicijative GzE jeste poticanje institucijau usvajanju zakona o obrazovanju odraslih u FBiH. „To je vrlo važan segment generalnih politika rada i zapošljavanja. Do sada smo uspostavili komunikaciju s institucijama i sa nekim od njihpokrenuli vrlo značajnu saradnju na izradi zakona o obrazovanju odraslih. Sarađujemo sa Ministarstvom obrazovanja FBiH koje trenutno radi na izradi nacrta pomenutog zakona koji bi mogao biti vrlo brzo donesen“, naglasila je Branković.

Razdvajanje aktivnih od pasivnih tražitelja posla omogućilo bi zaposlenicima kantonalnih službi za zapošljavanje u FBiH fokus na pružanje podrške onima koji zaista traže posao i značajniju alokaciju vremena u posredovanju u zapošljavanju. ˝Ključna je promjena zakonodavnog okvira koji će stvoriti pretpostavke za vođenje učinkovite aktivne politike na tržištu rada. Nužno je sistematizaciju poslova u zavodima za zapošljavanje podijeliti na administrativne i savjetodavne, podijeliti nezaposlene osobe na aktivne i one koji su samo prijavljeni na evidenciju zavoda radi ostvarivanja drugih prava, te naći modalitet integracije kratkoročno i dugoročno nezaposlenih osoba definiranjem adekvatnih aktivnih mjera˝, istakao je tematski stručnjak GzE-a Ranko Markuš i dodao: “Kako bi ove promjene bile uspješne, nužno je ostvariti značajniju saradnju s poslodavcima, a učinke zavoda mjeriti preko analize uloženih sredstava u rad službi za zapošljavanje u odnosu na broj novozaposlenih osoba.˝

javna diskusija 2

Tokom javne debate zaključeno je da je reforma u oblasti tržišta rada vrlo kompleksan sektorski problem. Istaknuta je potreba za redefinisanjem uloge biroa za zapošljavanje u smislu razdvajanja aktivnih i pasivnih tražioca posla, kao i činjenica da je kvalitet zakona u oblasti obrazovanja odraslih bitniji nego njegovo samo usvajanje. Također, ukazano je na značajpotrebe sprovođenja reformi zdravstvenog sistema, budući da su korisnici biroa zdravstveno osigurani prijavljivanjem na biro. Obrazovni sistem potrebno je uskladiti s potrebama privrede, a otvaranje novih radnih mjesta i razvoj malih i srednjih poduzeća podržati novom regulativom koja bi potaknula investicije i smanjila opterećenje realnog sektora.

Inicijativa Građani za Europu jedinstvena je akcija bh. civilnog društva finasirana od strane Europske unije i Kraljevine Švedske. Aktivnosti su usmjerene na unaprjeđenje procesa europskih integracija i intenziviranje aktivnosti vladinih dužnosnika na provođenju neophodnih reformi. Nakon tri godine djelovanja, inicijativa je prerasla u mrežu 67 članica, organizacija civilnog društva iz cijele BiH, koje svojim radom doprinose bosansko-hercegovačkom putu ka Europskoj uniji. U periodu od 2010. godine, u javnim, tematskim konsultacijama sudjelovalo je više stotina zainteresiranih građana, državnih i javnih službenika te stručnjaka. Na bazi identificiranih potreba građana, privrednika i poduzetnika, te povratnih informacija od strane javnih i državnih službenika, tematski stručnjaci inicijative Građani za Europu, sačinili su objektivan prikaz trenutnog stanja u BIH, usporedili ga sa očekivanjima u procesu europskih integracija te identifikovali ključne prioritete. Svi podaci i informacije o dosadašnjem djelovanju nalaze sa na web-stranici gradjanizaeuropu.ba.

(GzEU)

 

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.