GRAĐANI ZA EUROPU U 2013.

Ove godine Građani za Europunastavljaju dijalog sa donosiocima odluka i drugim relevantnim interesnim grupama, tražeći ispunjavanje obaveza iz potpisanih sporazuma za integriranje BiH u Europsku uniju. Posebna pažnja će se posvetiti izazovima koji se postavljaju pred BiH a koji su posljedica napretka zemalja u regionu i to prije svega, ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Ključni izazovi u 2013. godini su usmjereni na:

  • postizanje konkretnih postignuća u procesu zagovaranja reformskih promjena u BiH te
  • na identifikaciju budućeg mrežnog djelovanja Građana za Europu.

U tom cilju planirani su intenzivni razgovori sa donosiocima odluka i drugim vladinim službenicima kao i široke konsultacije sa građanima Bosne i Hercegovine.

 

Put ka Europskoj uniji nije samo odgovornost političara nego i svakog pojedinca u BiH, koji ima pravo da zna zašto je napredak ka ovoj prosperitetnoj zajednici tako spor kao i pravo da kaže svoje mišljenje o tom procesu.Građani za Europu okupljaju upravo one proeuropski orjentisane organizacije i građane  koje svojim djelovanjem želedoprinjeti snažnijem glasu civilnog društva za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.

 

Incijativu Građani za Europu  predvodi:

Udruženje Vesta

Ul. Đorđa Mihajlovića 4

Tuzla 75000

Bosna i Hercegovina

 

Tel: +387 35 36 36 91

Fax:+387 35 27 74 55

e-mail:   vesta@bih.net.ba

vesta@gradjanizaevropu.ba

web:       www.vesta.ba

www.gradjanizaeuropu.ba

 

Ime:

Naziv organizacije:

E-mail:

Poruka

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.